THÁCH THỨC ĐỐI VỚI QUẢN TRỊ NHÀ NƯỚC TỪ CUỘC CÁCH MẠNG CÔNG NGHIỆP LẦN THỨ TƯ

  • Lê Quang Hòa
Từ khóa: thách thức, quản trị nhà nước, cách mạng công nghiệp lần thứ tư

Tóm tắt

Cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư đang tạo ra những tác động đa chiều lên các lĩnh vực khác nhau của đời sống xã hội hiện đại, trong đó có lĩnh vực quản trị nhà nước trên cả hai phương diện thời cơ và thách thức. Bài viết nhận diện những thách thức đối với quản trị nhà nước từ cuộc cách mạng này, từ đó đưa ra một số gợi mở đối với Việt Nam hiện nay.

điểm /   đánh giá
Phát hành ngày
2020-08-31
Chuyên mục
TRIẾT HỌC - CHÍNH TRỊ HỌC - LUẬT HỌC