NGHIÊN CỨU KHOA HOC XÃ HỘI NHÂN VĂN TRONG BỐI CẢNH CHUYỂN ĐỔI SỐ

  • Lê Nguyễn Trường Giang
Từ khóa: cuộc cách mạng 4.0, khoa học xã hội và nhân văn

Tóm tắt

Cuộc cách mạng 4.0 và chuyển đổi số đang diễn ra mạnh mẽ trong đời sống thực tiễn. Big Data, AI và công nghệ robot, hay máy móc có thể thay thế con người… đang được đề cập rộng rãi hiện nay. Hơn hết, thời kỳ này khoa học xã hội nhân văn không vì thế bị giảm vị thế, tuy nhiên để khẳng định vai trò của khoa học xã hội nhân văn trong bối cảnh chuyển đổi số mỗi quốc gia cần có chiến lược phù hợp.

điểm /   đánh giá
Phát hành ngày
2020-08-31
Chuyên mục
TRIẾT HỌC - CHÍNH TRỊ HỌC - LUẬT HỌC