NGHI LỄ TRUYỀN THỐNG TRONG HÔN NHÂN CỦA NGƯỜI XTIÊNG Ở BÌNH PHƯỚC

  • Phạm Hữu Hiến
  • Ngô Hà
Từ khóa: nghi lễ hôn nhân, người Xtiêng

Tóm tắt

Bài viết nghiên cứu nghi lễ truyền thống trong hôn nhân của người Xtiêng ở Bình Phước qua nguồn tư liệu thứ cấp và sơ cấp từ điền dã dân tộc học ở cộng đồng người Xtiêng Bù Lơ và người Xtiêng Bù Đek. Nghi lễ hôn nhân của người Xtiêng có nội dung phong phú, mang nét đặc trưng của tộc người và phản ánh văn hóa của cộng đồng cư dân vốn sinh sống lâu đời ở vùng Bình Phước.

điểm /   đánh giá
Phát hành ngày
2020-08-31
Chuyên mục
SỬ HỌC - KHẢO CỔ HỌC - DÂN TỘC HỌC