XUNG ĐỘT XÃ HỘI - ĐẶC ĐIỂM VÀ CHỨC NĂNG

  • Lê Minh Tiến
Từ khóa: xung đột xã hội, quyền lực, chức năng, biến đổi xã hội

Tóm tắt

Xung đột xã hội được nghiên cứu trong nhiều ngành khoa học khác nhau từ chính trị học, nhân học, triết học, xã hội học và kinh tế học. Bài viết khái lược một số cách nhìn của các nhà nghiên cứu triết học, chính trị học và xã hội học về xung đột xã hội. Hơn thế, từ góc độ xã hội học bài viết đã đề cập và làm rõ về đặc điểm và chức năng của xung đột xã hội.

điểm /   đánh giá
Phát hành ngày
2020-08-31
Chuyên mục
KHOA HỌC XÃ HỘI THẾ GIỚI