Ý THỨC THUỘC VỀ VÀ SỰ GẮN KẾT XÃ HỘI ĐỐI VỚI CỘNG ĐỒNG CƯ TRÚ CỦA LAO ĐỘNG TRẺ DI DÂN TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH HIỆN NAY

  • Đỗ Hồng Quân
Từ khóa: ý thức thuộc về, gắn kết xã hội, cộng đồng

Tóm tắt

Nghiên cứu tác động của ý thức thuộc về (sense of belonging) một cộng đồng mới ở đô thị đến sự gắn kết xã hội của lao động di dân là một hướng nghiên cứu tương đối mới ở Việt Nam. Kết quả nghiên cứu cho thấy cấu trúc cộng đồng lao động di dân chủ yếu dựa vào những mối quan hệ liên cá nhân, mạng lưới xã hội đồng hương hay đồng nghiệp. Ranh giới cộng đồng của lao động di dân gồm cả cộng đồng hữu hình lẫn cộng đồng mạng lưới ảo. Mặt khác, ý thức thuộc về tác động đến sự gắn kết xã hội của lao động di dân trên bình diện mạng lưới xã hội.

điểm /   đánh giá
Phát hành ngày
2020-11-20
Chuyên mục
TRIẾT HỌC - CHÍNH TRỊ HỌC - LUẬT HỌC