CHUYỂN DỊCH CƠ CẤU LĨNH VỰC VIỆC LÀM Ở VIỆT NAM 2 THẬP KỶ GẦN ĐÂY DƯỚI GÓC NHÌN ĐOÀN HỆ

  • Nguyễn Ngọc Toại
Từ khóa: lĩnh vực việc làm, đoàn hệ, phân tích đoàn hệ (APC), Điều tra mức sống hộ gia đình Việt Nam (VHLSS)

Tóm tắt

Sử dụng phương pháp phân tích đoàn hệ để tổ chức và phân tích cấu trúc nghề nghiệp của các cá nhân từ 15 tuổi trở lên dựa trên dữ liệu các cuộc Điều tra mức sống hộ gia đình Việt Nam (VHLSS) từ 1998 tới 2018, kết quả bài viết cho thấy: (1) Tuy vẫn có những tín hiệu tích cực nhưng quá trình chuyển dịch cơ cấu lao động việc làm theo hướng giảm tỷ trọng trong khu vực nông - lâm - ngư nghiệp, tăng tỷ trọng trong các ngành công nghiệp - xây dựng và thương mại - dịch vụ ở nước ta vẫn còn diễn ra khá chậm. (2) Những khác biệt trong phân bố độ tuổi (hiệu ứng tuổi) qua các giai đoạn (hiệu ứng thời gian) cùng với xu hướng tăng liên tục độ tuổi trung bình ở các lĩnh vực phản ánh xu hướng “già hóa” độ tuổi lao động, đặc biệt trong khu vực nông - lâm - ngư nghiệp, mà nguyên nhân bước đầu có thể là do hiệu ứng đoàn hệ khi sự sụt giảm tỷ lệ làm việc trong lĩnh vực này ngày càng cao hơn ở các thế hệ gần đây hơn.

điểm /   đánh giá
Phát hành ngày
2020-11-20
Chuyên mục
TRIẾT HỌC - CHÍNH TRỊ HỌC - LUẬT HỌC