SỰ THÍCH ỨNG NGHỀ NGHIỆP CỦA CƯ DÂN TRONG MÔI TRƯỜNG ĐÔ THỊ HÓA (Nghiên cứu tại phường Tân Tạo A, quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2007 - 2017)

  • Đào Quang Bình
Từ khóa: thích ứng nghề nghiệp, nâng cao năng lực, nghề nghiệp, đô thị

Tóm tắt

Từ phân tích những thông tin định tính ba thế hệ của năm hộ gia đình có nguồn gốc nông thôn chuyển thành thị dân ở thời điểm hậu đô thị hóa tại phường Tân Tạo A, quận Bình Tân, TPHCM, bài viết tìm hiểu về sự thích ứng ngành nghề và định hướng giáo dục trong môi trường đô thị của các thành viên và quá trình thay đổi nhận thức của các hộ đến việc tiếp cận những nghề nghiệp mới. Qua đó cho thấy chuyển dịch kinh tế và điều kiện sống đã thay đổi nhận thức của thế hệ thứ nhất về nghề nghiệp, về giáo dục và từ đó có đầu tư nhất định để các thế hệ thứ hai và ba có những nền tảng phát triển bền vững trong tương lai

điểm /   đánh giá
Phát hành ngày
2020-11-20
Chuyên mục
TRIẾT HỌC - CHÍNH TRỊ HỌC - LUẬT HỌC