GIA ĐÌNH CỦA NGƯỜI CHĂM BÀLAMÔN TRUYỀN THỐNG VÀ BIẾN ĐỔI

  • Trịnh Thị Nhài
Từ khóa: gia đình, người Chăm Bàlamôn, Ninh Thuận và Bình Thuận

Tóm tắt

Bài viết tiếp cận một số đặc trưng gia đình truyền thống và những biến đổi trong gia đình của người Chăm Bàlamôn ở Ninh Thuận và Bình Thuận dưới góc nhìn về các mối quan hệ giữa vợ và chồng, cha mẹ và con cái đối với việc thực hiện các chức năng kinh tế và giáo dục của gia đình người Chăm Bàlamôn hiện nay.

điểm /   đánh giá
Phát hành ngày
2020-11-20
Chuyên mục
SỬ HỌC - KHẢO CỔ HỌC - DÂN TỘC HỌC