NHẬN THỨC, THÁI ĐỘ VÀ HÀNH ĐỘNG CỦA CỘNG ĐỒNG ĐỐI VỚI DU LỊCH CÓ TRÁCH NHIỆM Ở KIÊN HẢI, KIÊN GIANG

  • Nguyễn Trọng Nhân
Từ khóa: cộng đồng, du lịch, du lịch có trách nhiệm, huyện Kiên Hải, tỉnh Kiên Giang

Tóm tắt

Du lịch có trách nhiệm đã và đang nhận được sự quan tâm của toàn cầu và sẽ là xu hướng phát triển của ngành công nghiệp du lịch trong tương lai. Để phát triển hình thức du lịch này hiệu quả, đòi hỏi cộng đồng phải có nhận thức, thái độ và hành động một cách đúng đắn. Từ dữ liệu thu thập qua phỏng vấn 123 người dân ở huyện Kiên Hải, tỉnh Kiên Giang, bài viết phân tích nhận thức, thái độ, và hành động đối với du lịch có trách nhiệm; đồng thời đề xuất một số biện pháp nhằm nâng cao nhận thức của cộng đồng về du lịch có trách nhiệm ở điểm đến Kiên Hải.

điểm /   đánh giá
Phát hành ngày
2021-02-01
Chuyên mục
TRIẾT HỌC - CHÍNH TRỊ HỌC - LUẬT HỌC