CUỘC TRANH LUẬN TƯ TƯỞNG TRIẾT HỌC Ở VIỆT NAM ĐẦU THẾ KỶ XX

  • Ngô Bằng Linh
Từ khóa: tranh luận, tư tưởng triết học, thế kỷ XX, Việt Nam

Tóm tắt

Vào thập niên 30 của thế kỷ XX, ở Việt Nam, đã diễn ra cuộc tranh luận tư tưởng triết học xung quanh những nội dung về thế giới quan, phép biện chứng duy vật, chủ nghĩa duy vật lịch sử, vũ trụ quan của Khổng Tử và về nhân sinh quan. Tác giả khảo cứu các tư liệu sách, báo xuất bản trong thời kỳ đó, hệ thống hóa theo từng nội dung, đồng thời, đánh giá ý nghĩa và nêu lên một số nhận xét về cuộc tranh luận.

điểm /   đánh giá
Phát hành ngày
2021-04-09
Chuyên mục
TRIẾT HỌC - CHÍNH TRỊ HỌC - LUẬT HỌC