TRÁCH NHIỆM CÔNG DÂN CỦA THANH NIÊN, HỌC SINH – TIẾP CẬN TỪ PHÁP LUẬT VÀ GIÁO DỤC TRONG NƯỚC VÀ QUỐC TẾ

  • Nguyễn Thị Luyện
Từ khóa: nghĩa vụ công dân, trách nhiệm công dân, giáo dục công dân, thanh niên, học sinh

Tóm tắt

Lợi thế về điều kiện tự nhiên, địa kinh tế và trình độ tổ chức xã hội sẽ quyết định sự phát triển của mỗi quốc gia, và trong đó, từ góc độ quản lý xã hội thì trách nhiệm của mỗi công dân đóng vai trò quan trọng. Văn minh xã hội càng cao, trách nhiệm xã hội của công dân càng lớn. Để điều chỉnh tốt vấn đề này, các quy định chung làm quy tắc xử sự thống nhất từ trung ương đến địa phương của mỗi quốc gia là hoàn toàn cần thiết và cần phải được luật hóa cụ thể và toàn diện. Từ cách tiếp cận pháp luật và giáo dục trong nước và quốc tế, bài viết tập trung phân tích về nghĩa vụ và trách nhiệm công dân nói chung và thanh niên nói riêng. Qua đó gợi mở những nghiên cứu tiếp theo liên quan đến giáo dục trách nhiệm công dân của thanh niên, học sinh của nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam trong xu thế hội nhập hiện nay.

điểm /   đánh giá
Phát hành ngày
2021-04-09