TẠP CHÍ KHOA HỌC VIỆT NAM THUỘC HỆ THỐNG TRÍCH DẪN TRONG NƯỚC VÀ QUỐC TẾ

  • Nguyễn Thị Luyện
Từ khóa: tạp chí khoa học, hệ thống dữ liệu khoa học, chỉ số trích dẫn

Tóm tắt

Phát triển các tạp chí khoa học theo tiêu chuẩn quốc tế nhằm đăng tải các công trình nghiên cứu có chỉ số trích dẫn cao trong hệ thống cơ sở dữ liệu khoa học trong và ngoài nước là một trong những yêu cầu quan trọng trong tiến trình phát triển và hội nhập quốc tế của tạp chí khoa học Việt Nam thời kỳ này. Trên cơ sở tìm hiểu về các hệ thống dữ liệu và trích dẫn tạp chí khoa học trong nước và quốc tế, bài viết giới thiệu khái lược về một số hệ thống trích dẫn phổ biến trong nước, trong khu vực và trên thế giới; đồng thời thống kê, so sánh số liệu các tạp chí khoa học Việt Nam tham gia các hệ thống này từ năm 2019 đến nay; qua đó thấy được tình hình hội nhập của tạp chí khoa học Việt Nam trong thời đại khoa học công nghệ hiện nay.

điểm /   đánh giá
Phát hành ngày
2021-06-22