TÁC ĐỘNG CỦA CÁCH MẠNG KHOA HỌC - CÔNG NGHỆ ĐẾN CHUYỂN DỊCH CƠ CẤU NGÀNH KINH TẾ Ở VIỆT NAM HIỆN NAY

  • Phùng Văn Ứng
Từ khóa: cách mạng khoa học - công nghệ, cơ cấu kinh tế, chuyển dịch cơ cấu kinh tế

Tóm tắt

Cách mạng khoa học - công nghệ đang phát triển mạnh mẽ, tác động đến mọi mặt đời sống xã hội cũng như quá trình phát triển kinh tế đất nước. Trên cơ sở khái lược một số nét về cách mạng khoa học - công nghệ và chuyển dịch cơ cấu kinh tế, bài viết phân tích tác động của cách mạng khoa học - công nghệ đến chuyển dịch cơ cấu ngành kinh tế – nội dung quan trọng của công cuộc công nghiệp hóa, hiện đại hóa ở Việt Nam hiện nay.

điểm /   đánh giá
Phát hành ngày
2021-06-22
Chuyên mục
KINH TẾ HỌC - XÃ HỘI HỌC - GIÁO DỤC HỌC