HIỆN TRẠNG NGUỒN LỰC KINH TẾ - XÃ HỘI HỖ TRỢ SINH KẾ CỦA CÁC HỘ DÂN TẠI KHU DỰ TRỮ SINH QUYỂN RỪNG NGẬP MẶN CẦN GIỜ, THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

  • Nguyễn Thị Phượng Châu
  • Hoàng Trọng Tuân
  • Lê Đức Tuấn
Từ khóa: Nguồn lực kinh tế - xã hội, sinh kế, Khu dự trữ sinh quyển, Rừng ngập mặn Cần Giờ, TPHCM

Tóm tắt

Qua phân tích hiện trạng sinh kế dựa vào 4 nguồn lực (nhân lực, xã hội, vật chất, tài chính), bài viết đánh giá thực trạng nguồn lực kinh tế - xã hội hỗ trợ sinh kế của các hộ dân tại Khu dự trữ sinh quyển rừng ngập mặn Cần Giờ, TPHCM. Bài viết đồng thời gợi mở cho việc quy hoạch bố trí không gian sản xuất hợp lý các loại hình sinh kế gắn với bảo tồn và phát triển.

điểm /   đánh giá
Phát hành ngày
2021-06-22
Chuyên mục
KINH TẾ HỌC - XÃ HỘI HỌC - GIÁO DỤC HỌC