HỘI CHỢ TRIỂN LÃM SÀI GÒN 1942 – 1943 QUA TƯ LIỆU BÁO CHÍ

  • Nguyễn Văn Giác
Từ khóa: Hội chợ Triển lãm Sài Gòn 1942-1943, Tuần báo Nam Kỳ

Tóm tắt

Trên cơ sở sưu tập, phân loại, đối sánh các nguồn tư liệu báo chí đương thời, bài viết lần đầu tiên cập nhật sự kiện về Hội chợ Triển lãm Sài Gòn 1942 – 1943, hội chợ cuối cùng được chính phủ thuộc địa ở Đông Dương tổ chức. Đây là hội chợ diễn tiến với khoảng thời gian dài nhất, quy mô lớn nhất, có số lượt người tham gia đông đảo nhất, bao quát cả 5 xứ của Đông Dương và của Nhật Bản.

điểm /   đánh giá
Phát hành ngày
2021-06-22
Chuyên mục
SỬ HỌC - KHẢO CỔ HỌC - DÂN TỘC HỌC