HOẠT ĐỘNG KHAI THÁC SỬ DỤNG TÀI LIỆU LƯU TRỮ TẠI TRUNG TÂM LƯU TRỮ QUỐC GIA II

  • Nguyễn Thị Ly
Từ khóa: phát huy giá trị, tài liệu lưu trữ, khai thác sử dụng, Trung tâm Lưu trữ Quốc gia II

Tóm tắt

Tìm hiểu hoạt động khai thác, sử dụng tài liệu tại các trung tâm lưu trữ có ý nghĩa thiết thực đối với ngành lưu trữ và xã hội. Đây là một khía cạnh rất quan trọng để đánh giá hiệu quả hoạt động của ngành lưu trữ nói chung và các trung tâm lưu trữ nói riêng đối với cộng đồng. Bài viết khảo lược hoạt động khai thác tài liệu lưu trữ tại Trung tâm Lưu trữ Quốc gia II, đề xuất giải pháp để hoạt động khai thác, sử dụng nguồn sử liệu này ngày càng hiệu quả hơn.

điểm /   đánh giá
Phát hành ngày
2021-06-22