PHÁT TRIỂN TOÀN DIỆN CON NGƯỜI Ở VIỆT NAM HIỆN NAY TRÊN CƠ SỞ HỌC THUYẾT MÁC

  • Nguyễn Nam Thắng
Từ khóa: phát triển con người, con người toàn diện, con người và nguồn nhân lực, học thuyết Mác về phát triển con người toàn diện

Tóm tắt

Một trong những nội dung then chốt làm nên sức sống trường tồn và giá trị thời đại của học thuyết Mác là quan điểm con người được tự do phát triển toàn diện. Với C. Mác, phát triển sự phong phú của bản chất con người với mục đích tự thân là “một trong những biện pháp mạnh nhất để cải biến xã hội” hiện tồn, xây dựng chế độ xã hội mới mà ở đó, sự phát triển toàn diện con người là thước đo chung cho sự phát triển xã hội. Bài viết phân tích cơ sở lý luận nền tảng trong chủ trương, đường lối chiến lược của Đảng Cộng sản Việt Nam về phát triển con người Việt Nam toàn diện - con người phát triển cả về trí tuệ, thể lực và khả năng lao động, về tính tích cực chính trị - xã hội, đạo đức và tình cảm trong sáng.

điểm /   đánh giá
Phát hành ngày
2022-01-11
Chuyên mục
TRIẾT HỌC - CHÍNH TRỊ HỌC - LUẬT HỌC