TINH THẦN TỰ CƯỜNG DÂN TỘC CỦA TRÍ THỨC YÊU NƯỚC VIỆT NAM CUỐI THẾ KỶ XIX ĐẦU THẾ KỶ XX

  • Lưu Mai Hoa
Từ khóa: tự cường dân tộc, trí thức Việt Nam, phong trào yêu nước, bước ngoặt

Tóm tắt

Trong phong trào yêu nước vào cuối thế kỷ XIX đầu thế kỷ XX, trí thức là tầng lớp tiên phong trong việc bài trừ những luồng tư tưởng lỗi thời, đề cao tinh thần tự cường dân tộc; và một số cho rằng, để có thể tự cường dân tộc trước hết phải nâng cao sự hiểu biết của người dân, kế đến phải thức tỉnh lòng yêu nước, tinh thần độc lập của toàn dân tộc và cuối cùng là hướng tới việc làm cho dân tộc Việt Nam được giải phóng hoàn toàn. Những tư tưởng này không chỉ đã tạo nên một bước ngoặt trong lịch sử tư tưởng Việt Nam mà còn là bài học quý giá đối với việc nâng cao hơn nữa tinh thần tự cường dân tộc trong cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư hiện nay.

điểm /   đánh giá
Phát hành ngày
2022-01-11
Chuyên mục
TRIẾT HỌC - CHÍNH TRỊ HỌC - LUẬT HỌC