HIỆU QUẢ CỦA ĐỐI THOẠI VÀ THƯƠNG LƯỢNG TẬP THỂ TRONG QUAN HỆ LAO ĐỘNG TẠI NƠI LÀM VIỆC (Nghiên cứu tại Thành phố Hồ Chí Minh)

  • Lê Thị Mai
  • Nguyễn Thị Diễm
Từ khóa: đối thoại và thương lượng tập thể, doanh nghiệp tư nhân, doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài

Tóm tắt

Đối thoại và thương lượng tập thể (ĐT&TLTT) một cách thực chất và hiệu quả là điều quan trọng để người lao động và người sử dụng lao động hiểu nhu cầu của nhau và thương lượng với nhau về những vấn đề liên quan đến điều kiện lao động, tiền lương và những vấn đề nảy sinh tại nơi làm việc, qua đó xây dựng quan hệ lao động hài hòa. Bài viết tìm hiểu một số chỉ báo đo lường hiệu quả của ĐT&TLTT tại nơi làm việc; trình bày một số kết quả phản ánh thực trạng ĐT&TLTT và đánh giá của khách thể được khảo sát về hiệu quả của hoạt động này tại doanh nghiệp. Bài viết cũng thảo luận về một số yếu tố tác động đến hiệu quả ĐT&TLTT tại doanh nghiệp, làm cơ sở đề xuất một số khuyến nghị nhằm nâng cao hiệu quả ĐT&TLTT tại doanh nghiệp hiện nay.

điểm /   đánh giá
Phát hành ngày
2022-01-11
Chuyên mục
TRIẾT HỌC - CHÍNH TRỊ HỌC - LUẬT HỌC