BÀN VỀ MỘT SỐ ĐIỂM MỚI CỦA LUẬT DOANH NGHIỆP 2020

  • Hồ Xuân Thắng
  • Phạm Hữu Nghĩa
Từ khóa: Luật Doanh nghiệp 2020, điều kiện thành lập doanh nghiệp, vốn trong công ty cổ phần

Tóm tắt

Nhằm khẳng định giá trị pháp lý điều chỉnh hoạt động kinh doanh, bảo đảm quyền tự do kinh doanh của các chủ thể kinh doanh trong nền kinh tế thị trường ở Việt Nam, ngày 17 tháng 6 năm 2020, 90,68% đại biểu Quốc hội tham gia biểu quyết tán thành thông qua Luật Doanh nghiệp sửa đổi. Luật Doanh nghiệp 2020 gồm 10 chương, 218 điều và có hiệu lực từ ngày 01/01/2021. Bài viết phân tích những điểm mới của Luật Doanh nghiệp 2020 liên quan đến điều kiện về vốn, tên, địa chỉ trụ sở chính của doanh nghiệp khi đăng ký thành lập doanh nghiệp và chế định vốn của công ty cổ phần dưới lăng kính khoa học pháp lý.

điểm /   đánh giá
Phát hành ngày
2022-01-11