CHẾ ĐỘ THƯỞNG PHẠT QUAN LẠI THỜI NGUYỄN (1802-1884)

  • Phạm Thị Thu Hiền
Từ khóa: chế độ, thưởng phạt quan lại, chính sách, nhà Nguyễn

Tóm tắt

Thời phong kiến nói chung và thời Nguyễn nói riêng, quan lại được coi là “rường cột” giúp vua hoạch định chính sách và chuyển chính sách tới người dân. Các vị vua phong kiến dựa trên tư tưởng Nho gia và Pháp gia xây dựng các quy định và biện pháp đảm bảo thực thi chính sách thưởng phạt đối với quan lại. Các quy định đó được thể chế hóa trong các nghị chuẩn của triều đình và bộ Hoàng Việt luật lệ. Chế độ thưởng phạt cùng thực tiễn áp dụng đã góp phần khuyến khích sự công tâm cũng như nghiêm trị những hành vi sai trái của quan lại trong quá trình làm việc; đồng thời củng cố vương quyền triều Nguyễn giai đoạn 1802-1884.

điểm /   đánh giá
Phát hành ngày
2022-01-11
Chuyên mục
SỬ HỌC - KHẢO CỔ HỌC - DÂN TỘC HỌC