KHÁI QUÁT TÌNH HÌNH NGHIÊN CỨU Ở VIỆT NAM VỀ GIAO LƯU VĂN HÓA VIỆT NAM - TRIỀU TIÊN TRONG LỊCH SỬ

  • Nguyễn Thị Thu Thủy
Từ khóa: giao lưu văn hóa, sứ thần, Việt Nam, Triều Tiên

Tóm tắt

Việt Nam và Triều Tiên đã có những giao lưu từ rất sớm, đặc biệt là những trao đổi về văn hóa giữa các sứ thần Việt Nam và Triều Tiên trên đất Trung Hoa. Bên cạnh đó, việc cùng chịu ảnh hưởng của văn minh Trung Hoa và ràng buộc về quan hệ triều cống với các triều đại quân chủ ở Trung Hoa khiến cho Việt Nam và Triều Tiên có nhiều mối tương thông về lịch sử và văn hóa. Bài viết này giới thiệu những thành quả nghiên cứu về giao lưu văn hóa giữa Việt Nam và Triều Tiên trong lịch sử.

điểm /   đánh giá
Phát hành ngày
2022-01-11