SINH VIÊN VỚI TRÁCH NHIỆM CÔNG DÂN - MỘT SỐ VẤN ĐỀ LÝ LUẬN VÀ KẾT QUẢ KHẢO SÁT

  • Nguyễn Thị Luyện
  • Nguyễn Thị Thúy Cường
Từ khóa: trách nhiệm công dân, nghĩa vụ công dân, sinh viên đại học, công dân Việt Nam

Tóm tắt

Xã hội văn minh đòi hỏi công dân có ý thức cao về trách nhiệm kết hợp hài hòa lợi ích cá nhân và cộng đồng, trong đó, sinh viên với ý thức và việc làm của mình có vai trò quan trọng, tác động không nhỏ đối với xã hội. Qua tổng quan một số cơ sở lý luận về trách nhiệm công dân và các số liệu khảo sát xung quanh vấn đề sinh viên và trách nhiệm công dân tại một số trường đại học trên địa bàn TPHCM, bài viết mô tả thực trạng đồng thời gợi mở nghiên cứu tiếp theo về giải pháp nâng cao ý thức trách nhiệm công dân của sinh viên Việt Nam đối với sự phát triển xã hội.

điểm /   đánh giá
Phát hành ngày
2022-02-16
Chuyên mục
TRIẾT HỌC - CHÍNH TRỊ HỌC - LUẬT HỌC