KHẢO SÁT HIỆN TƯỢNG NHẦM LẪN CÁC PHÓ TỪ CHỈ THỜI GIAN TRONG TIẾNG TRUNG QUỐC CỦA SINH VIÊN VIỆT NAM

  • Lưu Hớn Vũ
Từ khóa: lỗi nhầm lẫn, sinh viên Việt Nam, yizhi, conglai, zong(shi)

Tóm tắt

Bài viết khảo sát hiện tượng nhầm lẫn các phó từ chỉ thời gian yizhi (一直), conglai (从来) và zong(shi) (()) của sinh viên Việt Nam. Trên cơ sở Kho ngữ liệu ngôn ngữ trung gian tiếng Trung Quốc của sinh viên Việt Nam mà chúng tôi xây dựng, chúng tôi tìm được 120 câu sai do lỗi nhầm lẫn gây ra. Trong đó, nhầm lẫn giữa conglai (从来) và yizhi (一直), conglai (从来) và zong(shi) (()) là nhầm lẫn đơn phương, nhầm lẫn giữa yizhi (一直) và zong(shi) (()) là nhầm lẫn song phương. Lỗi nhầm lẫn xảy ra do sinh viên không hiểu rõ sự khác biệt trên bình diện cú pháp của các phó từ chỉ thời gian này.

điểm /   đánh giá
Phát hành ngày
2022-02-16
Chuyên mục
VĂN HÓA - VĂN HỌC - NGÔN NGỮ HỌC