BIẾN ĐỔI VĂN HÓA CỦA TỘC NGƯỜI RAGLAI TẠI KHÁNH VĨNH, KHÁNH HÒA HIỆN NAY

  • Trần Minh Đức
  • Trần Dũng
Từ khóa: văn hóa, tộc người Raglai, biến đổi văn hóa, Khánh Hòa

Tóm tắt

Tộc người Raglai cư trú lâu đời ở miền núi của tỉnh Khánh Hòa và các tỉnh Nam Trung Bộ, thuộc nhóm ngôn ngữ Malayo-Polynesian (ngữ hệ Nam Đảo). Văn hóa truyền thống của người Raglai phong phú, đa dạng và có nhiều giá trị đặc sắc. Tuy nhiên hiện nay, việc phát triển kinh tế - xã hội, sự giao lưu, tiếp xúc với nhiều dân tộc… đã làm cho văn hóa của cộng đồng người Raglai có nhiều biến đổi. Bài viết phân tích và đánh giá một số biến đổi cũng như các nhân tố tác động đến sự biến đổi trong đời sống vật chất và tinh thần của cộng đồng người Raglai; trên cơ sở đó, góp phần bảo tồn và phát huy những giá trị văn hóa của người Raglai ở huyện Khánh Vĩnh, tỉnh Khánh Hòa trong bối cảnh hội nhập và phát triển hiện nay.

điểm /   đánh giá
Phát hành ngày
2022-02-16
Chuyên mục
SỬ HỌC - KHẢO CỔ HỌC - DÂN TỘC HỌC