QUAN NIỆM CỦA JOHN LOCKE VỀ NGUỒN GỐC VÀ BẢN CHẤT NHÀ NƯỚC TRONG TÁC PHẨM KHẢO LUẬN THỨ HAI VỀ CHÍNH QUYỀN

  • Đỗ Thị Thùy Trang
Từ khóa: J. Locke, Khảo luận thứ hai về chính quyền, nhà nước, nguồn gốc và bản chất nhà nước

Tóm tắt

Tác phẩm Khảo luận thứ hai về chính quyền (1689) của John Locke đã ảnh hưởng đến tưởng chính trị phương Tây, cũng như đến việc xây dựng mô hình nhà nước của nhiều quốc gia trên thế giới, trong đó có Việt Nam. Bài viết tìm hiểu quan niệm của J. Locke về nguồn gốc và bản chất nhà nước (một trong những nội dung nổi bật) trong tác phẩm này.

điểm /   đánh giá
Phát hành ngày
2022-03-21
Chuyên mục
TRIẾT HỌC - CHÍNH TRỊ HỌC - LUẬT HỌC