HIỆU QUẢ LIÊN KẾT PHÁT TRIỂN CÔNG NGHIỆP VÙNG KINH TẾ TRỌNG ĐIỂM PHÍA NAM VIỆT NAM HIỆN NAY

  • Nguyễn Quốc Toàn
  • Cung Thị Tuyết Mai
Từ khóa: liên kết phát triển công nghiệp, Vùng kinh tế trọng điểm phía Nam, cụm liên kết ngành

Tóm tắt

Đối với Việt Nam nói chung và Vùng kinh tế trọng điểm phía Nam nói riêng, hoạt động liên kết phát triển công nghiệp đang được đẩy mạnh trong thời gian gần đây. Bài viết đánh giá hiệu quả liên kết phát triển công nghiệp Vùng kinh tế trọng điểm phía Nam bằng các tiêu chí như mức độ tương quan (mức độ liên kết phát triển công nghiệp) không gian giữa các địa phương trong vùng về GDP công nghiệp, mật độ kinh tế công nghiệp của vùng, mức độ tập trung của các ngành công nghiệp tại vùng và mức độ lan tỏa kinh tế công nghiệp của cực phát triển TPHCM. Từ đó đề xuất một số giải pháp nâng cao hiệu quả liên kết phát triển công nghiệp ở Vùng kinh tế trọng điểm phía Nam trong thời gian tới.

điểm /   đánh giá
Phát hành ngày
2022-03-21
Chuyên mục
KINH TẾ HỌC - XÃ HỘI HỌC - GIÁO DỤC HỌC