CHỦ NGHĨA DÂN TỘC TRONG TIÊU DÙNG HÀNG HÓA THIẾT YẾU CỦA NGƯỜI VIỆT NAM: NGHIÊN CỨU TRƯỜNG HỢP AEON MALL TÂN PHÚ CELADON

  • Nguyễn Văn Tuyên
  • Trần Văn Bình
Từ khóa: chủ nghĩa dân tộc, hàng nội, hàng ngoại, tiêu dùng

Tóm tắt

Chủ nghĩa dân tộc trong tiêu dùng (CET – Consumer Ethnocentrism) với luận điểm chính là việc mua hàng ngoại nhập được cho là thiếu trách nhiệm đối với người khác và với nền kinh tế của đất nước vì việc mua hàng ngoại nhập có thể dẫn đến những tổn thất cho nền kinh tế nước nhà. Nghiên cứu sử dụng thang đo CETSCALE của Shimp và Sharma (1987) để xem xét hành vi chủ nghĩa dân tộc trong tiêu dùng đối với các hàng hóa thiết yếu của người Việt Nam tại Aeon Mall Tân Phú Celadon. Trên cơ sở luận giải kết quả nghiên cứu, bài viết đề xuất một số hàm ý quản trị cho các doanh nghiệp.

điểm /   đánh giá
Phát hành ngày
2022-03-21
Chuyên mục
KINH TẾ HỌC - XÃ HỘI HỌC - GIÁO DỤC HỌC