ĐỘNG LỰC VĂN HÓA ĐỂ PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG ĐẤT NƯỚC TRONG ĐIỀU KIỆN HIỆN NAY

  • Trần Hồng Lưu
Từ khóa: bản sắc dân tộc, bền vững, phát triển, tinh thần, văn hóa

Tóm tắt

Bài viết phân tích các quan niệm về văn hóa trong lịch sử, qua đó chỉ ra, ngoài các động lực về kinh tế, xã hội thì động lực văn hóa tinh thần được coi như sức mạnh mềm giúp quốc gia phát triển bền vững. Do đó, việc khơi dậy và phát huy yếu tố tinh thần trong văn hóa dân tộc, chính là việc làm thiết thực góp phần xây dựng nền văn hóa tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc, đưa đất nước phát triển bền vững.

điểm /   đánh giá
Phát hành ngày
2022-03-21
Chuyên mục
VĂN HÓA - VĂN HỌC - NGÔN NGỮ HỌC