KHAI THÁC, SỬ DỤNG VÀ QUẢN LÝ TÀI NGUYÊN GỖ CỦA NHÀ NƯỚC PHONG KIẾN VIỆT NAM THẾ KỶ XV - XVIII

  • Nguyễn Văn Giác
Từ khóa: vùng đồng bằng sông Cửu Long, biến đổi khí hậu, lao động, đời sống dân cư

Tóm tắt

Tài nguyên rừng của Việt Nam dồi dào và đa dạng, trong đó có tài nguyên gỗ. Xuyên suốt tiến trình lịch sử dân tộc, từ người Việt cổ cho đến người Việt hiện đại, cây gỗ thực sự đã mang lại giá trị nhiều mặt cho sinh hoạt vật chất và tinh thần. Các triều đại phong kiến Việt Nam đã biết tận dụng tối đa ưu thế của nguồn tài nguyên này, đồng thời tạo ra những khuôn khổ về cách thức quản lý, khai thác đáp ứng nhu cầu hoạt động đời sống và môi sinh/cảnh quan. Bằng vào sự diễn giải logic trên cơ sở kết nối các dữ kiện phù hợp từ tài liệu, bài viết phục dựng khách quan phn nào bức tranh nội lực về nguồn tài nguyên gỗ của Việt Nam từ thế kỷ XV - XVIII, từ đó cho thấy một cách tiếp cận mới trong nhận thức đa chiều lịch sử Việt Nam thời trung đại.

điểm /   đánh giá
Phát hành ngày
2022-03-21
Chuyên mục
SỬ HỌC - KHẢO CỔ HỌC - DÂN TỘC HỌC