Quay trở lại chi tiết bài viết KHAI THÁC, SỬ DỤNG VÀ QUẢN LÝ TÀI NGUYÊN GỖ CỦA NHÀ NƯỚC PHONG KIẾN VIỆT NAM THẾ KỶ XV - XVIII Tải xuống tải PDF