QUAN ĐIỂM CỦA HENRI BERGSON VỀ MỐI QUAN HỆ GIỮA VẬT CHẤT VÀ TINH THẦN

  • TRỊNH THỊ HẰNG
Từ khóa: vật chất, tinh thần, ký ức, quan hệ giữa vật chất - tinh thần, triết học Henri Bergson

Tóm tắt

Henri Bergson là đại diện tiêu biểu của thuyết trực giác và triết học đời sống. Một trong những công trình có vai trò mở đường, đặt nền móng cho sự phát triển của triết học Henri Bergson – triết học về trực giác là tác phẩm Matière et mémoire (Vật chất - ký ức); trong đó, ông đề cập tới vấn đề tranh luận muôn thuở của triết học: vật chất - tinh thần và mối quan hệ giữa chúng. Tinh thần dưới góc nhìn của Bergson rất năng động và có sức mạnh tiềm ẩn; là một năng lực có thể tự lấy ở mình ra nhiều hơn là mình mang sẵn, có thể phân phát nhiều hơn là đã tiếp nhận, cung cấp nhiều hơn là cái mình có sẵn. Ông thổi phồng, tuyệt đối hóa ý thức, năng lực tinh thần của con người; xem tinh thần có sức mạnh lấn nhập vào vật chất, bắt nó mưu lợi cho mình; đồng thời, ông nhìn nhận vai trò vật chất khá mờ nhạt, vật chất là bất động.

điểm /   đánh giá
Phát hành ngày
2024-02-27
Chuyên mục
TRIẾT HỌC - CHÍNH TRỊ HỌC - LUẬT HỌC