NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN KIỂM SOÁT HOẠT ĐỘNG CẤP TÍN DỤNG XANH TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI VIỆT NAM

  • NGUYỄN THỊ LOAN
  • TRƯƠNG VŨ TUẤN TÚ
  • LÊ THỊ TUYẾT HOA
  • NGUYỄN VĂN TRIỆU PHONG
Từ khóa: COSO 2013, kiểm soát nội bộ, tín dụng xanh, tính hiệu lực

Tóm tắt

Bài viết dựa trên nghiên cứu sử dụng lý thuyết về kiểm soát nội bộ của COSO để phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến tính hiệu lực trong kiểm soát cấp tín dụng xanh tại ngân hàng và khuyến nghị giải pháp nâng cao hoạt động kiểm soát cấp tín dụng xanh, từ đó góp phần phát triển hoạt động tín dụng xanh tại ngân hàng Việt Nam. Dữ liệu nghiên cứu được thu thập từ 190 lãnh đạo và nhân viên của 18 ngân hàng thương mại tại Việt Nam trong khoảng thời gian tháng 4 - 10/2023. Kết quả phân tích nhân tố khám phá EFA và ước lượng mô hình bằng phương pháp OLS cho thấy các nhân tố có ảnh hưởng cùng chiều và ảnh hưởng mạnh đến tính hiệu lực của hoạt động cấp tín dụng xanh tại ngân hàng thương mại Việt Nam lần lượt là Môi trường kiểm soát - Giám sát rủi ro - Thủ tục kiểm soát - Thông tin truyền thông.

điểm /   đánh giá
Phát hành ngày
2024-02-27
Chuyên mục
KINH TẾ HỌC - XÃ HỘI HỌC - GIÁO DỤC HỌC