LÀNG NGHỀ TRUYỀN THỐNG TRONG PHÁT TRIỂN DU LỊCH BỀN VỮNG TẠI BẾN TRE HIỆN NAY

  • TRẦN MINH ĐỨC
  • TRẦN DŨNG
Từ khóa: Bến Tre, du lịch bền vững, giá trị văn hóa, làng nghề truyền thống

Tóm tắt

Bến Tre là tỉnh có nhiều tiềm năng về du lịch làng nghề, đặc biệt là làng nghề truyền thống. Kết quả khảo sát cho thấy, bên cạnh góp phần phát triển kinh tế - xã hội, qua các hoạt động du lịch, làng nghề truyền thống còn góp phần gìn giữ, quảng bá những giá trị văn hóa đặc trưng của Bến Tre, cũng như vùng Đồng bằng sông Cửu Long. Tuy nhiên, do nhiều nguyên nhân, việc khai thác các giá trị văn hóa làng nghề trong phát triển du lịch ở Bến Tre hiện nay vẫn chưa tương xứng với tiềm năng, tài nguyên sẵn có của địa phương.

điểm /   đánh giá
Phát hành ngày
2024-02-27
Chuyên mục
VĂN HÓA - VĂN HỌC - NGÔN NGỮ HỌC