TƯ TƯỞNG ĐỐI NGOẠI HÒA BÌNH, BÌNH ĐẲNG, THÊM BẠN BỚT THÙ CỦA HỒ CHÍ MINH GIAI ĐOẠN 1945 - 1954 VÀ Ý NGHĨA LỊCH SỬ

  • HUỲNH TUẤN LINH
Từ khóa: đối ngoại, hòa bình, bình đẳng, thêm bạn bớt thù, ý nghĩa

Tóm tắt

Trong lịch sử chống giặc ngoại xâm của dân tộc Việt Nam, đối ngoại là mặt trận vô cùng quan trọng, có ý nghĩa chiến lược, cùng với các mặt trận khác (quân sự, chính trị, kinh tế…) làm nên những thắng lợi vẻ vang. Những chiến công của đối ngoại Việt Nam luôn gắn liền với tên tuổi Hồ Chí Minh - người sáng lập nền ngoại giao Việt Nam hiện đại. Trong hệ thống quan điểm về đối ngoại của Người, vấn đề hòa bình, bình đẳng, thêm bạn, ít thù luôn có vị trí quan trọng, tư tưởng này góp phần làm xoay chuyển nhiều tình thế có lợi cho cách mạng Việt Nam giai đoạn 1945 - 1954, tiến tới giành thắng lợi cuối cùng.

điểm /   đánh giá
Phát hành ngày
2024-06-08
Chuyên mục
TRIẾT HỌC - CHÍNH TRỊ HỌC - LUẬT HỌC