HOẠT ĐỘNG KINH TẾ CỦA HỘ GIA ĐÌNH Ở VÙNG BIÊN GIỚI TÂY NAM BỘ

  • VÕ CÔNG NGUYỆN
Từ khóa: sinh kế, hộ gia đình, vùng biên giới, xuyên biên giới, Tây Nam Bộ

Tóm tắt

Vùng biên giới Tây Nam Bộ có vị thế địa chính trị quan trọng trong giao lưu, hội nhập, phát triển bền vững kinh tế - xã hội và bảo đảm an ninh quốc phòng. Nghiên cứu dựa trên các dữ liệu khảo sát định tính và định lượng phân tích hoạt động kinh tế của hộ gia đình tại tám xã/phường/thị trấn có cửa khẩu tại vùng biên giới Tây Nam Bộ. Trong đó, sự tương tác và liên kết trong sản xuất, kinh doanh và làm dịch vụ của hộ gia đình ở vùng này được nhận diện theo dòng lịch đại và đồng đại. Kết quả khảo sát cho thấy hoạt động kinh tế của hộ gia đình ở vùng biên giới Tây Nam Bộ có sự đa dạng về loại hình sinh kế nông nghiệp, phi nông nghiệp và đặc thù về phương thức mưu sinh; do đó, chính quyền địa phương cần có các chính sách phát triển kinh tế, đào tạo lao động thích hợp để phát huy tiềm năng và các nguồn lực của vùng.

điểm /   đánh giá
Phát hành ngày
2024-06-08
Chuyên mục
KINH TẾ HỌC - XÃ HỘI HỌC - GIÁO DỤC HỌC