PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG KHÁCH SẠN KIỂU CỔ VÀ KHÁCH SẠN NGHỆ THUẬT: TRƯỜNG HỢP DES ARTS SAIGON VÀ POTIQUE NHA TRANG

  • ĐOÀN THỊ MỸ HẠNH
  • HÀ THỊ THÙY DƯƠNG
Từ khóa: khách sạn kiểu cổ, khách sạn nghệ thuật, phát triển bền vững

Tóm tắt

Qua lược khảo tài liệu thứ cấp và tìm hiểu khách sạn Potique ở thành phố Nha Trang và khách sạn Des Arts Saigon ở TPHCM, chúng tôi nhận thấy tính độc đáo của khách sạn kiểu cổ và khách sạn nghệ thuật, đồng thời, hướng chuyển đổi từ mô hình truyền thống sang mô hình kiểu cổ/nghệ thuật vừa đáp ứng được xu hướng thị trường du lịch ngày càng cá nhân hóa vừa đáp ứng yêu cầu phát triển khách sạn bền vững.

điểm /   đánh giá
Phát hành ngày
2024-06-08
Chuyên mục
VĂN HÓA - VĂN HỌC - NGÔN NGỮ HỌC