Số. 2 (246) (2019): TẠP CHÍ KHOA HỌC XÃ HỘI (Tp. Hồ Chí Minh)