Số. 3 (247) (2019): TẠP CHÍ KHOA HỌC XÃ HỘI (Tp. Hồ Chí Minh)