Tập. 3 Số. 235 (2018): TẠP CHÍ KHOA HỌC XÃ HỘI TP. HỒ CHÍ MINH