Số. 2 (308) (2024): TẠP CHÍ KHOA HỌC XÃ HỘI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH