Quay trở lại chi tiết bài viết Phong tục tập quán; Bắc Kỳ; thời Pháp thuộc. Tải xuống tải PDF