Đặc điểm di truyền của virus ca-rê được phân lập trên chó tại bệnh xá thú y, Đại học Cần Thơ

  • Trần Thị Thảo
  • Nguyễn Khánh Thuận
  • Văn Mỹ Tiên
  • Lê Quang Trung
  • Trần Ngọc Bích
Từ khóa: Chó, virus Ca- rê, gen H, genotype Asia 1, thành phố Cần Thơ

Tóm tắt

Nghiên cứu đặc điểm di truyền của 7 chủng virus Ca-rê được phân lập trên chó tại Bệnh xá Thú y, Đại học Cần Thơ được tiến hành bằng cách giải trình tự gen H của virus, và so sánh trình tự nucleotide, amino acid giữa các chủng khảo sát với các chủng thực địa/vacxin được công bố trên GenBank. Kết quả nghiên cứu cho thấy, các chủng virus Ca-rê gây bệnh trên chó được phân lập có thể cùng chung một nguồn gốc và lưu hành phổ biến trong khu vực nghiên cứu với mức độ tương đồng cao (99,82–99,96%). Ngoài ra, sự tương đồng về nucleotide giữa các chủng nghiên cứu với các chủng khác trên GenBank là 93,26–99,56% và với các chủng vacxin trên GenBank là 96,72–97,08%. Các chủng virus Ca-rê được phân lập trên chó trong nghiên cứu này thuộc
genotype Asia 1, lưu hành phổ biến tại Việt Nam và các nước châu Á. Kết quả nghiên cứu này góp phần làm cơ sở trong việc điều chỉnh, lựa chọn vacxin phù hợp trong phòng bệnh Ca-rê tại Việt Nam

điểm /   đánh giá
Phát hành ngày
2021-06-15
Chuyên mục
Nghiên cứu khoa học