Các lỗi chính thường gặp khi điều trị rối loạn dạ dày - ruột trên chó

  • Vũ Kim Chiến
Từ khóa: chó, dạ dày, ruột, lỗi, rối loạn

Tóm tắt

Các lỗi chính thường gặp khi điều trị rối loạn dạ dày - ruột trên chó

điểm /   đánh giá
Phát hành ngày
2021-06-15
Chuyên mục
Trao đổi KHKT - Hoạt động ngành