Đánh giá thực trạng vệ sinh tiêu độc tại một số cơ sở chăn nuôi lợn quy mô nông hộ trong vùng dịch tả lợn Châu Phi, thuộc miền Bắc Việt Nam

 • Lại Thị Lan Hương
 • Vũ Đức Hạnh
 • Trịnh Đình Thâu
 • Nguyễn Thị Lan
 • Nguyễn Thị Minh Phương
 • Nguyễn Tiến Đạt
 • Phạm Thị Bích Liên
 • Đinh Phương Nam
 • Nguyễn Thị Thu Hằng
 • Lê Văn Hùng
 • Phạm Hồng Ngân
 • Phạm Hồng Trang
Từ khóa: An toàn sinh học, chất khử trùng, dịch tả lợn châu Phi, quy mô nhỏ, QCVN

Tóm tắt

Nhằm đánh giá thực trạng vệ sinh tiêu độc tại vùng DTLCP thuộc 4 tỉnh/thành phố Thái Bình, Hà
Nội, Thanh Hoá và Nghệ An, tổng số 120 hộ chăn nuôi lợn quy mô nhỏ đã được điều tra bằng phỏng
vấn trực tiếp. Kết quả điều tra cho thấy các hộ chăn nuôi sử dụng các loại hoá chất sát trùng phù hợp
với khuyến cáo của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. Tất cả các hộ chăn nuôi (100%) không đạt
Quy chuẩn Việt Nam (QCVN) về quản lý chất lượng nước dùng trong chăn nuôi. Hầu hết các hộ chăn
nuôi (75,83%) đều không đạt QCVN về xử lý thức ăn thừa. Tất cả các hộ chăn nuôi sử dụng kết hợp
rắc vôi bột và phun sát trùng môi trường chuồng nuôi. 100% các hộ đạt QCVN về sát trùng phương tiện
vận chuyển và dụng cụ bảo hộ lao động. 10,83% số hộ khảo sát không đạt QCVN về sát trùng tiêu độc
đối với người trực tiếp tham gia chăn nuôi. Kết quả điều tra cũng cho thấy vẫn còn nhiều bất cập trong
công tác tiêu độc khử trùng tại các hộ chăn nuôi nhỏ lẻ, sẽ trở thành nguy cơ rất lớn gây ra sự lây lan
trên diện rộng của bệnh DTLCP.

điểm /   đánh giá
Phát hành ngày
2022-06-10
Chuyên mục
Nghiên cứu khoa học