Tỷ lệ nhiễm các mầm bệnh và bệnh lý liên quan PCV2 ở ca bệnh phức hợp hô hấp và còi cọc sau cai sữa

  • Đỗ Tiến Duy
  • Ngô Thị Ngọc Trâm
  • Nguyễn Thế Hiển
  • Trần Hoàng Vũ
  • Nguyễn Tất Toàn
Từ khóa: Porcine Circovirus type 2 (PCV2), đồng nhiễm, bệnh lý, heo

Tóm tắt

Mục tiêu của nghiên cứu này nhằm xác định tỷ lệ nhiễm các mầm bệnh và bệnh lý liên quan PCV2 ở
các ca bệnh hô hấp phức hợp (PRDC) và còi cọc ở heo sau cai sữa (PMWS). Mẫu mô và máu từ heo có
dấu hiệu lâm sàng của bệnh được thu thập từ 90 trang trại khác nhau ở nhiều tỉnh/thành. Kết quả sàng lọc
cho thấy PCV2 có tỷ lệ nhiễm cao nhất 63/90 (70,0%) theo trại và 98/157 (62,4%) theo ca bệnh khảo sát.
Tỷ lệ nhiễm PRRSV, MH và HP theo trại và theo ca bệnh ở mức cao và thấp hơn là CSFV. Nhiễm ghép 2
mầm bệnh có tỷ lệ cao nhất theo trại và theo ca bệnh (lần lượt là 11,1 - 44,4% và 8,2 - 41,8%), tiếp theo là
đồng nhiễm 3 mầm bệnh (6,3 -23,8% theo trại và 4,1 - 16,3% theo ca bệnh). Dấu hiệu lâm sàng chủ yếu
là hô hấp, còi cọc, lông xù, viêm da và tiêu chảy có sự khác biệt (P=0,000) giữa ca bệnh nhiễm đơn PCV2
so với ca bệnh nhiễm PCV2 ghép với mầm bệnh khác. Bệnh tích đại thể và vi thể đặc trưng ở hạch bạch
huyết chiếm tỷ lệ cao nhất, tiếp đến là bệnh tích ở phổi và sự khác biệt giữa các ca bệnh nhiễm đơn PCV2
so với ca bệnh nhiễm PCV2 ghép với mầm bệnh khác tương ứng với P=0,000 và P=0,001.

điểm /   đánh giá
Phát hành ngày
2022-06-10
Chuyên mục
Nghiên cứu khoa học