Các yếu tố ảnh hưởng đến hiệu quả tiêm vacxin PCV2 trên heo

  • Lê Thị Thu Phương
Từ khóa: PCV2, heo

Tóm tắt

Các yếu tố ảnh hưởng đến hiệu quả tiêm vacxin PCV2 trên heo

điểm /   đánh giá
Phát hành ngày
2022-06-21
Chuyên mục
Trao đổi KHKT - Hoạt động ngành