Một số phương án trọng tâm đảm bảo nguồn động vật, sản phẩm động vật phục vụ nhu cầu tiêu dùng của nhân dân trong phòng chống dịch covid 19 tại Hà Nội

  • Nguyễn Ngọc Sơn
Từ khóa: động vật, covid 19

Tóm tắt

Một số phương án trọng tâm đảm bảo nguồn động vật, sản phẩm động vật phục vụ nhu cầu tiêu dùng của nhân dân trong phòng chống dịch covid 19 tại Hà Nội

điểm /   đánh giá
Phát hành ngày
2022-06-21
Chuyên mục
Trao đổi KHKT - Hoạt động ngành