Nghiên cứu vòng đời sán lá gan nhỏ (Opisthorchiidae) ở chó, mèo tại Việt Nam

  • Nguyễn Văn Thoại
  • Nguyễn Đức Tân
  • Huỳnh Vũ Vỹ
  • Lê Hứa Ngọc Lực
  • Lê Đức Quyết
  • Nguyễn Văn Thái
Từ khóa: Vòng đời, sán lá gan nhỏ, vật chủ trung gian, ốc nước ngọt, cá nước ngọt.

Tóm tắt

Trong nghiên cứu này, vòng đời sán lá gan nhỏ (O. viverrini, C. sinensis) đã được xác định với 2 vật chủ trung gian: Vật chủ trung gian thứ nhất là ốc nước ngọt (Bithynia siamensis, B. fuchsiana), vật chủ trung gian thứ 2 là cá nước ngọt (cá trắm cỏ, cá chép, cá diếc, cá mè vinh, cá mè trắng). Sán
trưởng thành ký sinh trong gan của chó, mèo;sán thải trứng theo phân ra ngoài môi trường (ao hồ,sông, suối,...). Ở môi trường nước ngọt tự nhiên, trong trứng hình thành ấu trùng miracidium sau 9-15 ngày, trứng không nở ra miracidium. Khi ốc B. siamensis, B. fuchsiana ăn phải trứng, ấu trùng miracidium thoát ra khỏi vỏ trứng, phát triển qua các giai đoạn sporocyst, redia và cercaria. Sau 55-62 ngày, cercaria thoát ra khỏi ốc, bơi tự do trong nước, xâm nhập vào cá nước ngọt. Ấu trùng sán tiếp tục phát triển trong
cá nước ngọt và tạo thành dạng nang kén metacercaria sau 25-40 ngày. Khi chó, mèo ăn phải cá nước ngọt chứa ấu trùng ở dạng kén, ấu trùng sán tiếp tục phát triển đến giai đoạn sán trưởng thành, thải trứng theo phân ra ngoài môi trường từ 26-32 ngày (O. viverrini) và 28-34 ngày (C. sinensis)

điểm /   đánh giá
Phát hành ngày
2023-11-20
Chuyên mục
Nghiên cứu khoa học