Quyết định về việc phê duyệt "Chương trình quốc gia phòng, chống bệnh dại, giai đoạn 2022-2030"

  • thủ tướng chính phủ
Từ khóa: quyết định, bệnh dại

Tóm tắt

Quyết định về việc phê duyệt "Chương trình quốc gia phòng, chống bệnh dại, giai đoạn 2022-2030"

điểm /   đánh giá
Phát hành ngày
2023-11-23
Chuyên mục
Trao đổi KHKT - Hoạt động ngành